-->
 

Για επικοινωνία κάντε σχόλιο!
Και μην ξεχνάτε να διαβάζετε τα σχόλια.Υπάρχουν λύσεις και εκεί.

How to align text/image/table or anything else on your page.

Hello,today we will learn html,nothing completicated ,just a simple way to align anything on your page left,right or in the center.

To do that you will need a div tag and the command align.Ltt's take a look.

<div align='center'>
Your text/image to be aligned here.
</div>Aligning a table can be a little tricky.You should not use a div tag in this case but you should put the align command within the
tag
<table align='left'>
....
Your table here
....
</table>

You can put left or right in place of center.

And that's about it.


@Πνευματικά δικαιώματα ανάρτησης symvl.blogspot.com Επιτρέπεται η αντίγραφη με υποχρεωτικό ενεργό backlink πίσω στην πηγή με ένα κλικ.