-->
 

Για επικοινωνία κάντε σχόλιο!
Και μην ξεχνάτε να διαβάζετε τα σχόλια.Υπάρχουν λύσεις και εκεί.

πουλί twitterΚαλημέρα,σήμερα σας έχω ένα διασκεδαστικό γουίτζετ με το πουλί τουίτερ να πετάει γύρω,γύρω στη σελίδα σας,σαν αυτό που βλέπετε στη δική μας.Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα σε ένα γκάτζετ στη Διάταξη ,αλλάξτε το 'όνομα του τούιτερ' στο κόκκινο με το όνομα του λογαριασμού σας στο τουίτερ και είστε έτοιμοι.
<script type="text/javascript">
<!-- Change twitterAccount="το όνομά του τουίτερ"  -->
var twitterAccount = "το όνομά του τουίτερ";
function tripleflapInit(a){if(typeof a=="undefined"){window.setTimeout("tripleflapInit(1)",250);return}if(!showOnMobile&&typeof navigator.userAgent=="string"&&is_mobile(navigator.userAgent)){return}if(!is_utf8(tweetThisText))tweetThisText=utf8_encode(tweetThisText);
var b="http://twitter.com/home?status="+escape(tweetThisText);if(twitterAccount=="")showTweet=false;
var c=twitterAccount!=""?"http://twitter.com/"+twitterAccount:otherPageOrFeed!=false?otherPageOrFeed:"http://twitter.com/";
var d=document.createElement("a");d.setAttribute("id","tBird");d.setAttribute("href",c);d.setAttribute("target","_blank");d.style.display="block";d.style.position="absolute";d.style.left=birdPosX+"px";d.style.top=birdPosY+"px";d.style.width=spriteWidth+"px";d.style.height=spriteHeight+"px";d.style.background="url('"+birdSprite+"') no-repeat transparent";d.style.backgroundPosition="-0px -0px";d.style.zIndex="947";d.onmouseover=function(){scareTheBird();showButtonsTimeout=window.setTimeout("showButtons(0,"+windowWidth+","+windowHeight+")",400);window.clearTimeout(hideButtonsTimeout)};d.onmouseout=function(){hideButtonsTimeout=window.setTimeout("hideButtons()",50)};document.body.appendChild(d);
var e=document.createElement("a");e.setAttribute("id","tBirdLtweet");e.setAttribute("href",b);e.setAttribute("target","_blank");e.setAttribute("title","tweet this");e.style.display="none";e.style.position="absolute";e.style.left="0px";e.style.top="-100px";e.style.background="url('"+birdSprite+"') no-repeat transparent";e.style.opacity="0";e.style.filter="alpha(opacity=0)";e.style.backgroundPosition="-64px -0px";e.style.width="58px";e.style.height="30px";e.style.zIndex="951";e.onmouseover=function(){window.clearTimeout(hideButtonsTimeout)};e.onmouseout=function(){hideButtonsTimeout=window.setTimeout("hideButtons()",50)};document.body.appendChild(e);
var f=e.cloneNode(false);f.setAttribute("id","tBirdLfollow");f.setAttribute("href",c);f.setAttribute("title","follow "+(twitterAccount?"@"+twitterAccount:"me"));f.style.backgroundPosition="-64px -30px";f.style.width="58px";f.style.height="20px";f.style.zIndex="952";f.onmouseover=function(){window.clearTimeout(hideButtonsTimeout)};f.onmouseout=function(){hideButtonsTimeout=window.setTimeout("hideButtons()",50)};document.body.appendChild(f);if(showTweet==true){var g=document.createElement("div");g.setAttribute("id","tBirdStatxLow");g.style.display="none";g.style.position="absolute";g.style.left="0px";g.style.top="-100px";g.style.background="transparent";g.style.opacity="0";g.style.filter="alpha(opacity=0)";g.style.width="192px";g.style.zIndex="955";g.onmouseover=function(){window.clearTimeout(hideButtonsTimeout)};g.onmouseout=function(){hideButtonsTimeout=window.setTimeout("hideButtons()",50)};
var h=g.cloneNode(false);h.setAttribute("id","tBirdStatxUpr");h.onmouseover=function(){window.clearTimeout(hideButtonsTimeout)};h.onmouseout=function(){hideButtonsTimeout=window.setTimeout("hideButtons()",50)};var i=document.createElement("div");i.setAttribute("id","tBirdStatxArrLow");i.style.background="url('"+birdSprite+"') no-repeat transparent";i.style.backgroundPosition="-64px -50px";i.style.width="32px";i.style.height="9px";i.style.margin="0 0 -1px 56px";i.style.position="relative";i.style.zIndex="957";
var j=i.cloneNode(false);j.setAttribute("id","tBirdStatxArrUpr");j.style.backgroundPosition="-96px -50px";j.style.margin="-1px 0 0 60px";
var k=document.createElement("div");k.setAttribute("id","tBirdStatxInLow");k.style.background="#fbfcfc";k.style.border="1px solid #555";k.style.MozBorderRadius="6px";k.style.borderRadius="6px";k.style.padding="3px 5px";k.style.fontSize="11px";k.style.fontFamily="Arial";k.style.textAlign="left";k.style.position="relative";k.style.zIndex="956";k.innerHTML="loading...";
var l=k.cloneNode(false);l.setAttribute("id","tBirdStatxInUpr");l.innerHTML="loading...";g.appendChild(i);g.appendChild(k);h.appendChild(l);h.appendChild(j);document.body.appendChild(g);document.body.appendChild(h)}var m=window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)",spriteAniSpeed);window.onscroll=recheckposition;if(showTweet==true)loadStatusText();recheckposition()}function animateSprite(a,b,c,d,e,f){if(typeof d!="number"||d>c-b)d=0;document.getElementById("tBird").style.backgroundPosition="-"+Math.round((b+d)*spriteWidth)+"px -"+spriteHeight*a+"px";if(f==true)return;if(typeof e!="number")e=spriteAniSpeed;timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite("+a+","+b+","+c+","+(d+1)+","+e+")",e)}function animateSpriteAbort(){window.clearTimeout(timeoutAnimation)}function recheckposition(a){if(a!=true)a=false;if(birdIsFlying)return false;windowHeight=getWindowHeight();windowWidth=getWindowWidth();if(windowHeight<=spriteHeight+2*birdSpaceVertical)windowHeight=spriteHeight+2*birdSpaceVertical+1;if(windowWidth<=spriteWidth)windowWidth=spriteWidth+1;if(typeof window.pageYOffset=="number")scrollPos=window.pageYOffset;else if(document.body&&document.body.scrollTop)scrollPos=document.body.scrollTop;else if(document.documentElement&&document.documentElement.scrollTop)scrollPos=document.documentElement.scrollTop;birdPosY=parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);birdPosX=parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);if(scrollPos+birdSpaceVertical>=birdPosY||scrollPos+windowHeight-spriteHeight<birdPosY||a){hideButtons();elemPosis=chooseNewTarget();if(elemPosis.length<1){elemType=null;elemNr=null;elemTop=scrollPos+Math.round(Math.random()*(windowHeight-spriteHeight));elemLeft=Math.round(Math.random()*(windowWidth-spriteWidth));elemWidth=0}else{newTarget=elemPosis[Math.round(Math.random()*(elemPosis.length-1))];elemType=newTarget[0];elemNr=newTarget[1];elemTop=newTarget[2];elemLeft=newTarget[3];elemWidth=newTarget[4]}targetTop=elemTop-spriteHeight;targetLeft=Math.round(elemLeft-spriteWidth/2+Math.random()*elemWidth);if(targetLeft>windowWidth-spriteWidth-24)targetLeft=windowWidth-spriteWidth-24;else if(targetLeft<0)targetLeft=0;birdIsFlying=true;flyFromTo(birdPosX,birdPosY,targetLeft,targetTop,0)}}function chooseNewTarget(){var a=new Array;var b=scrollPos+spriteHeight+birdSpaceVertical;var c=scrollPos+windowHeight-birdSpaceVertical;for(var d=0;d<targetElems.length;d++){var e=targetElems[d];var f=document.getElementsByTagName(e).length;for(var g=0;g<f;g++){var h=document.getElementsByTagName(e)[g].offsetTop;
var i=document.getElementsByTagName(e)[g].offsetLeft;
var j=document.getElementsByTagName(e)[g].offsetWidth;if(h<=b||h>=c||j<minElemWidth||i<0){continue}a[a.length]=new Array(e,g,h,i,j);if(a.length>=neededElems4random)return a}}return a}function flyFromTo(a,b,c,d,e,f){justStarted=e==0;e+=e>birdSpeed/2?birdSpeed:Math.round(e==0?birdSpeed/4:birdSpeed/2);solvedFuture=e+(e>birdSpeed/2?birdSpeed:Math.round(birdSpeed/2));distanceX=c-a;distanceY=d-b;distance=Math.sqrt(distanceX*distanceX+distanceY*distanceY);solvPerc=Math.abs(1/distance*e);solvDistX=Math.round(distanceX*solvPerc);solvDistY=Math.round(distanceY*solvPerc);solvPercFuture=Math.abs(1/distance*solvedFuture);solvDistXFuture=Math.round(distanceX*solvPercFuture);solvDistYFuture=Math.round(distanceY*solvPercFuture);if(typeof f!="string"){f=null;angle=(distanceX!=0?Math.atan(-distanceY/distanceX)/Math.PI*180:90)+(distanceX<0?180:0);if(angle<0)angle+=360;if(angle<45)f="o";else if(angle<135)f="n";else if(angle<202.5)f="w";else if(angle<247.5)f="sw";else if(angle<292.5)f="s";else if(angle<337.5)f="so";else f="o"}if(Math.abs(solvDistXFuture)>=Math.abs(distanceX)&&Math.abs(solvDistYFuture)>=Math.abs(distanceY)){animateSpriteAbort();switch(f){case"so":animateSprite(1,0,0,0,null,true);break;case"sw":animateSprite(1,2,2,0,null,true);break;case"s":animateSprite(0,2,2,0,null,true);break;case"n":animateSprite(4,0,0,0,null,true);break;case"o":animateSprite(1,0,0,0,null,true);break;case"w":animateSprite(1,2,2,0,null,true);break;default:animateSprite(0,0,0,0,null,true)}timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)",spriteAniSpeed)}if(Math.abs(solvDistX)>=Math.abs(distanceX)&&Math.abs(solvDistY)>=Math.abs(distanceY)){solvDistX=distanceX;solvDistY=distanceY;birdIsFlying=false;window.setTimeout("recheckposition()",500)}else{if(justStarted){animateSpriteAbort();switch(f){case"so":animateSprite(1,0,0,0,null,true);timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(1,1,1,0,null,true)",spriteAniSpeed);break;case"sw":animateSprite(1,2,2,0,null,true);timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(1,3,3,0,null,true)",spriteAniSpeed);break;case"s":animateSprite(0,2,2,0,null,true);timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(0,3,3,0,null,true)",spriteAniSpeed);break;case"n":timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(4,0,3,0,"+spriteAniSpeedSlow+")",1);break;case"o":animateSprite(1,0,0,0,null,true);timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(2,0,3,0,"+spriteAniSpeedSlow+")",spriteAniSpeed);break;case"w":animateSprite(1,2,2,0,null,true);timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(3,0,3,0,"+spriteAniSpeedSlow+")",spriteAniSpeed);break;default:animateSprite(0,0,0,0,null,true)}}timeoutFlight=window.setTimeout("flyFromTo("+a+","+b+","+c+","+d+","+e+",'"+f+"')",50)}hideButtons();document.getElementById("tBird").style.left=a+solvDistX+"px";document.getElementById("tBird").style.top=b+solvDistY+birdSetUp+"px"}function scareTheBird(a){newTS=(new Date).getTime();if(scareTheBirdLastTime<newTS-scareTheBirdTime){scareTheBirdCount=1;scareTheBirdLastTime=newTS}else{scareTheBirdCount++;if(scareTheBirdCount>=scareTheBirdMouseOverTimes){scareTheBirdCount=0;scareTheBirdLastTime=0;recheckposition(true)}}}function showButtons(a,b,c){birdPosY=parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);birdPosX=parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);if(a==0&&document.getElementById("tBirdLtweet").style.display=="block")a=100;if(birdIsFlying)a=0;opacity=Math.round(a*15);if(opacity<0)opacity=0;if(opacity>100)opacity=100;if(birdPosX<b-300||birdPosX<b/2){buttonPosX1=birdPosX+spriteWidth-15;buttonPosX2=birdPosX+spriteWidth-10}else{buttonPosX1=birdPosX+16-parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.width);buttonPosX2=birdPosX+11-parseInt(document.getElementById("tBirdLfollow").style.width)}buttonPosY1=birdPosY-0;buttonPosY2=birdPosY-0+parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.height);document.getElementById("tBirdLtweet").style.left=buttonPosX1+"px";document.getElementById("tBirdLtweet").style.top=buttonPosY1+"px";document.getElementById("tBirdLtweet").style.display="block";document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity=opacity/100;document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter="alpha(opacity="+opacity+")";document.getElementById("tBirdLfollow").style.left=buttonPosX2+"px";document.getElementById("tBirdLfollow").style.top=buttonPosY2+"px";document.getElementById("tBirdLfollow").style.display="block";document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity=opacity/100;document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter="alpha(opacity="+opacity+")";if(showTweet==true){if(typeof window.pageYOffset=="number")scrollPos=window.pageYOffset;else if(document.body&&document.body.scrollTop)scrollPos=document.body.scrollTop;else if(document.documentElement&&document.documentElement.scrollTop)scrollPos=document.documentElement.scrollTop;if(birdPosX<64)boxMoveX=64-birdPosX;else if(birdPosX>b-64)boxMoveX=b-birdPosX-64;else boxMoveX=0;txtBoxPosX=Math.round(birdPosX+spriteWidth/2-parseInt(document.getElementById("tBirdStatxLow").style.width)/2+boxMoveX);if(birdPosY<c/2+scrollPos){txtBoxPosY=birdPosY+spriteHeight;document.getElementById("tBirdStatxLow").style.left=txtBoxPosX+"px";document.getElementById("tBirdStatxLow").style.top=txtBoxPosY+"px";document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display="block";document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity=opacity/100;document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter="alpha(opacity="+opacity+")"}else{txtBoxPosY=birdPosY-document.getElementById("tBirdStatxUpr").offsetHeight;document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.left=txtBoxPosX+"px";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.top=txtBoxPosY+"px";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display="block";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity=opacity/100;document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter="alpha(opacity="+opacity+")"}}if(opacity>=100)return;a++;showButtonsTimeout=window.setTimeout("showButtons("+a+","+b+","+c+")",60)}function hideButtons(){window.clearTimeout(showButtonsTimeout);document.getElementById("tBirdLtweet").style.display="none";document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity="0";document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter="alpha(opacity=0)";document.getElementById("tBirdLfollow").style.display="none";document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity="0";document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter="alpha(opacity=0)";if(showTweet==true){document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display="none";document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity="0";document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter="alpha(opacity=0)";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display="none";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity="0";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter="alpha(opacity=0)"}}function loadStatusText(){param="tuac="+twitterAccount;var a=window.XMLHttpRequest?new XMLHttpRequest:window.ActiveXObject?new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"):false;if(!a){document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML="Error: could not create Ajax-request"}a.open("POST",twitterfeedreader,true);a.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");a.setRequestHeader("Content-Length",param.length);a.setRequestHeader("Connection","close");a.onreadystatechange=function(){if(a.readyState==4){resp=a.status==200?a.responseText:"Error: Ajax-request failed,HTTP-Code "+a.status;resp=resp.replace(/<a /g,'<a style="'+hyperlinkStyle+'" ');document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML=resp;document.getElementById("tBirdStatxInUpr").innerHTML=resp}};a.send(param)}function getWindowWidth(){if(typeof window.innerWidth=="number")ww=window.innerWidth;else if(document.documentElement&&document.documentElement.clientWidth)ww=document.documentElement.clientWidth;else if(document.body&&document.body.clientWidth)ww=document.body.clientWidth;else ww=800;return ww}function getWindowHeight(){if(typeof window.innerHeight=="number")wh=window.innerHeight;else if(document.documentElement&&document.documentElement.clientHeight)wh=document.documentElement.clientHeight;else if(document.body&&document.body.clientHeight)wh=document.body.clientHeight;else wh=450;return wh}function is_mobile(a){return a.toLowerCase().search(/(iphone|ipod|opera mini|windows ce|windows phone|palm|blackberry|android|symbian|series60|samsung|nokia|playstation portable|htc[\-_]|up\.browser|profile\/midp|[1-4][0-9]{2}x[1-4][0-9]{2})/)>-1}function utf8_encode(a){a=a.replace(/\r\n/g,"\n");utf8str="";for(n=0;n<a.length;n++){c=a.charCodeAt(n);if(c<128){utf8str+=String.fromCharCode(c)}else if(c>127&&c<2048){utf8str+=String.fromCharCode(c>>6|192);utf8str+=String.fromCharCode(c&63|128)}else{utf8str+=String.fromCharCode(c>>12|224);utf8str+=String.fromCharCode(c>>6&63|128);utf8str+=String.fromCharCode(c&63|128)}}return utf8str}function is_utf8(a){strlen=a.length;for(i=0;i<strlen;i++){ord=a.charCodeAt(i);if(ord<128)continue;else if((ord&224)===192&&ord>193)n=1;else if((ord&240)===224)n=2;else if((ord&248)===240&&ord<245)n=3;else return false;for(c=0;c<n;c++)if(++i===strlen||(a.charCodeAt(i)&192)!==128)return false}return true}if(typeof twitterAccount!="string")var twitterAccount="";if(typeof tweetThisText!="string"||tweetThisText=="")var tweetThisText=document.title+" "+document.URL;if(typeof showTweet!="boolean")var showTweet=false;var tweetthislink=null;if(typeof otherPageOrFeed!="string"||otherPageOrFeed=="")var otherPageOrFeed=false;var birdSprite="http://3.bp.blogspot.com/-fpgSNHUcoS4/T_-ZGlGVsVI/AAAAAAAAAfE/eFBmY3qbWeQ/s1600/flying.twitter.png";var twitterfeedreader="";var hyperlinkStyle="color:#27b;text-decoration:none;";var birdSpeed=12;var birdSpaceVertical=16;var birdSetUp=2;var spriteWidth=64;var spriteHeight=64;var spriteAniSpeed=72;var spriteAniSpeedSlow=Math.round(spriteAniSpeed*1.75);var targetElems=new Array("img","hr","input","textarea","button","select","table","td","div","ul","ol","li","h1","h2","h3","h4","p","code","object","a","b","strong","span");var neededElems4random=10;var minElemWidth=Math.round(spriteWidth/3);var scareTheBirdMouseOverTimes=4;var scareTheBirdTime=1e3;var showOnMobile=false;var birdIsFlying=false;var scrollPos=0;var windowHeight=getWindowHeight();var windowWidth=getWindowWidth();if(windowHeight<=spriteHeight+2*birdSpaceVertical)windowHeight=spriteHeight+2*birdSpaceVertical+1;if(windowWidth<=spriteWidth)windowWidth=spriteWidth+1;var birdPosX=Math.round(Math.random()*(windowWidth-spriteWidth+200)-200);var birdPosY=-2*spriteHeight;var timeoutAnimation=false;var timeoutFlight=false;var showButtonsTimeout=null;var hideButtonsTimeout=null;var scareTheBirdLastTime=0;var scareTheBirdCount=0
</script><!-- Use this code external sheet -->
<!-- Flying Twitter Bird Ends -->
<script type="text/javascript">
var title = document.title;
var url = document.URL;
var tweetThisText = title + " " + url;
tripleflapInit();
</script>

@Πνευματικά δικαιώματα ανάρτησης symvl.blogspot.com Επιτρέπεται η αντίγραφη με υποχρεωτικό ενεργό backlink πίσω στην πηγή με ένα κλικ.


@Πνευματικά δικαιώματα ανάρτησης symvl.blogspot.com Επιτρέπεται η αντίγραφη με υποχρεωτικό ενεργό backlink πίσω στην πηγή με ένα κλικ.