-->
 

Για επικοινωνία κάντε σχόλιο!
Και μην ξεχνάτε να διαβάζετε τα σχόλια.Υπάρχουν λύσεις και εκεί.

Πρόβλημα!Η πλευρική μπάρα εμφανίζεται κάτω από την ανάρτηση!


Ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται μερικές φορές σε κάποια μπλογκ είναι ότι για κάποιο λόγο η πλευρική μπάρα εμφανίζεται κάτω από την ανάρτηση αντί για την κανονική της θέση.

Κατά ενενήντα εννιά τις εκατό το πρόβλημα που το προκαλεί αυτό είναι ο κώδικας που έχετε μέσα στην ανάρτηση που εμφανίζεται.

Πηγαίντε λοιπόν στην Επεξεργασία της ανάρτησης,πατήστε Html και αφαιρέστε τον περιττό κώδικα,ο οποίος μπορεί να είναι κάποια επιπλέον div ή span ή οτιδήποτε άλλο ,τα οποία στην ουσία δεν χρειάζονται.

Αφού τα αφαιρέσετε ,πατήστε δημοσίευση και φορτώστε τη σελίδα για να δείτε πώς πήγαν τα πράγματα.Αν δεν διορθώθηκε το πρόβλημα,ξανά τη διαδικασία και αφαιρέστε και άλλο κώδικα.
Read more ...

πουλί twitterΚαλημέρα,σήμερα σας έχω ένα διασκεδαστικό γουίτζετ με το πουλί τουίτερ να πετάει γύρω,γύρω στη σελίδα σας,σαν αυτό που βλέπετε στη δική μας.Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα σε ένα γκάτζετ στη Διάταξη ,αλλάξτε το 'όνομα του τούιτερ' στο κόκκινο με το όνομα του λογαριασμού σας στο τουίτερ και είστε έτοιμοι.
<script type="text/javascript">
<!-- Change twitterAccount="το όνομά του τουίτερ"  -->
var twitterAccount = "το όνομά του τουίτερ";
function tripleflapInit(a){if(typeof a=="undefined"){window.setTimeout("tripleflapInit(1)",250);return}if(!showOnMobile&&typeof navigator.userAgent=="string"&&is_mobile(navigator.userAgent)){return}if(!is_utf8(tweetThisText))tweetThisText=utf8_encode(tweetThisText);
var b="http://twitter.com/home?status="+escape(tweetThisText);if(twitterAccount=="")showTweet=false;
var c=twitterAccount!=""?"http://twitter.com/"+twitterAccount:otherPageOrFeed!=false?otherPageOrFeed:"http://twitter.com/";
var d=document.createElement("a");d.setAttribute("id","tBird");d.setAttribute("href",c);d.setAttribute("target","_blank");d.style.display="block";d.style.position="absolute";d.style.left=birdPosX+"px";d.style.top=birdPosY+"px";d.style.width=spriteWidth+"px";d.style.height=spriteHeight+"px";d.style.background="url('"+birdSprite+"') no-repeat transparent";d.style.backgroundPosition="-0px -0px";d.style.zIndex="947";d.onmouseover=function(){scareTheBird();showButtonsTimeout=window.setTimeout("showButtons(0,"+windowWidth+","+windowHeight+")",400);window.clearTimeout(hideButtonsTimeout)};d.onmouseout=function(){hideButtonsTimeout=window.setTimeout("hideButtons()",50)};document.body.appendChild(d);
var e=document.createElement("a");e.setAttribute("id","tBirdLtweet");e.setAttribute("href",b);e.setAttribute("target","_blank");e.setAttribute("title","tweet this");e.style.display="none";e.style.position="absolute";e.style.left="0px";e.style.top="-100px";e.style.background="url('"+birdSprite+"') no-repeat transparent";e.style.opacity="0";e.style.filter="alpha(opacity=0)";e.style.backgroundPosition="-64px -0px";e.style.width="58px";e.style.height="30px";e.style.zIndex="951";e.onmouseover=function(){window.clearTimeout(hideButtonsTimeout)};e.onmouseout=function(){hideButtonsTimeout=window.setTimeout("hideButtons()",50)};document.body.appendChild(e);
var f=e.cloneNode(false);f.setAttribute("id","tBirdLfollow");f.setAttribute("href",c);f.setAttribute("title","follow "+(twitterAccount?"@"+twitterAccount:"me"));f.style.backgroundPosition="-64px -30px";f.style.width="58px";f.style.height="20px";f.style.zIndex="952";f.onmouseover=function(){window.clearTimeout(hideButtonsTimeout)};f.onmouseout=function(){hideButtonsTimeout=window.setTimeout("hideButtons()",50)};document.body.appendChild(f);if(showTweet==true){var g=document.createElement("div");g.setAttribute("id","tBirdStatxLow");g.style.display="none";g.style.position="absolute";g.style.left="0px";g.style.top="-100px";g.style.background="transparent";g.style.opacity="0";g.style.filter="alpha(opacity=0)";g.style.width="192px";g.style.zIndex="955";g.onmouseover=function(){window.clearTimeout(hideButtonsTimeout)};g.onmouseout=function(){hideButtonsTimeout=window.setTimeout("hideButtons()",50)};
var h=g.cloneNode(false);h.setAttribute("id","tBirdStatxUpr");h.onmouseover=function(){window.clearTimeout(hideButtonsTimeout)};h.onmouseout=function(){hideButtonsTimeout=window.setTimeout("hideButtons()",50)};var i=document.createElement("div");i.setAttribute("id","tBirdStatxArrLow");i.style.background="url('"+birdSprite+"') no-repeat transparent";i.style.backgroundPosition="-64px -50px";i.style.width="32px";i.style.height="9px";i.style.margin="0 0 -1px 56px";i.style.position="relative";i.style.zIndex="957";
var j=i.cloneNode(false);j.setAttribute("id","tBirdStatxArrUpr");j.style.backgroundPosition="-96px -50px";j.style.margin="-1px 0 0 60px";
var k=document.createElement("div");k.setAttribute("id","tBirdStatxInLow");k.style.background="#fbfcfc";k.style.border="1px solid #555";k.style.MozBorderRadius="6px";k.style.borderRadius="6px";k.style.padding="3px 5px";k.style.fontSize="11px";k.style.fontFamily="Arial";k.style.textAlign="left";k.style.position="relative";k.style.zIndex="956";k.innerHTML="loading...";
var l=k.cloneNode(false);l.setAttribute("id","tBirdStatxInUpr");l.innerHTML="loading...";g.appendChild(i);g.appendChild(k);h.appendChild(l);h.appendChild(j);document.body.appendChild(g);document.body.appendChild(h)}var m=window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)",spriteAniSpeed);window.onscroll=recheckposition;if(showTweet==true)loadStatusText();recheckposition()}function animateSprite(a,b,c,d,e,f){if(typeof d!="number"||d>c-b)d=0;document.getElementById("tBird").style.backgroundPosition="-"+Math.round((b+d)*spriteWidth)+"px -"+spriteHeight*a+"px";if(f==true)return;if(typeof e!="number")e=spriteAniSpeed;timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite("+a+","+b+","+c+","+(d+1)+","+e+")",e)}function animateSpriteAbort(){window.clearTimeout(timeoutAnimation)}function recheckposition(a){if(a!=true)a=false;if(birdIsFlying)return false;windowHeight=getWindowHeight();windowWidth=getWindowWidth();if(windowHeight<=spriteHeight+2*birdSpaceVertical)windowHeight=spriteHeight+2*birdSpaceVertical+1;if(windowWidth<=spriteWidth)windowWidth=spriteWidth+1;if(typeof window.pageYOffset=="number")scrollPos=window.pageYOffset;else if(document.body&&document.body.scrollTop)scrollPos=document.body.scrollTop;else if(document.documentElement&&document.documentElement.scrollTop)scrollPos=document.documentElement.scrollTop;birdPosY=parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);birdPosX=parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);if(scrollPos+birdSpaceVertical>=birdPosY||scrollPos+windowHeight-spriteHeight<birdPosY||a){hideButtons();elemPosis=chooseNewTarget();if(elemPosis.length<1){elemType=null;elemNr=null;elemTop=scrollPos+Math.round(Math.random()*(windowHeight-spriteHeight));elemLeft=Math.round(Math.random()*(windowWidth-spriteWidth));elemWidth=0}else{newTarget=elemPosis[Math.round(Math.random()*(elemPosis.length-1))];elemType=newTarget[0];elemNr=newTarget[1];elemTop=newTarget[2];elemLeft=newTarget[3];elemWidth=newTarget[4]}targetTop=elemTop-spriteHeight;targetLeft=Math.round(elemLeft-spriteWidth/2+Math.random()*elemWidth);if(targetLeft>windowWidth-spriteWidth-24)targetLeft=windowWidth-spriteWidth-24;else if(targetLeft<0)targetLeft=0;birdIsFlying=true;flyFromTo(birdPosX,birdPosY,targetLeft,targetTop,0)}}function chooseNewTarget(){var a=new Array;var b=scrollPos+spriteHeight+birdSpaceVertical;var c=scrollPos+windowHeight-birdSpaceVertical;for(var d=0;d<targetElems.length;d++){var e=targetElems[d];var f=document.getElementsByTagName(e).length;for(var g=0;g<f;g++){var h=document.getElementsByTagName(e)[g].offsetTop;
var i=document.getElementsByTagName(e)[g].offsetLeft;
var j=document.getElementsByTagName(e)[g].offsetWidth;if(h<=b||h>=c||j<minElemWidth||i<0){continue}a[a.length]=new Array(e,g,h,i,j);if(a.length>=neededElems4random)return a}}return a}function flyFromTo(a,b,c,d,e,f){justStarted=e==0;e+=e>birdSpeed/2?birdSpeed:Math.round(e==0?birdSpeed/4:birdSpeed/2);solvedFuture=e+(e>birdSpeed/2?birdSpeed:Math.round(birdSpeed/2));distanceX=c-a;distanceY=d-b;distance=Math.sqrt(distanceX*distanceX+distanceY*distanceY);solvPerc=Math.abs(1/distance*e);solvDistX=Math.round(distanceX*solvPerc);solvDistY=Math.round(distanceY*solvPerc);solvPercFuture=Math.abs(1/distance*solvedFuture);solvDistXFuture=Math.round(distanceX*solvPercFuture);solvDistYFuture=Math.round(distanceY*solvPercFuture);if(typeof f!="string"){f=null;angle=(distanceX!=0?Math.atan(-distanceY/distanceX)/Math.PI*180:90)+(distanceX<0?180:0);if(angle<0)angle+=360;if(angle<45)f="o";else if(angle<135)f="n";else if(angle<202.5)f="w";else if(angle<247.5)f="sw";else if(angle<292.5)f="s";else if(angle<337.5)f="so";else f="o"}if(Math.abs(solvDistXFuture)>=Math.abs(distanceX)&&Math.abs(solvDistYFuture)>=Math.abs(distanceY)){animateSpriteAbort();switch(f){case"so":animateSprite(1,0,0,0,null,true);break;case"sw":animateSprite(1,2,2,0,null,true);break;case"s":animateSprite(0,2,2,0,null,true);break;case"n":animateSprite(4,0,0,0,null,true);break;case"o":animateSprite(1,0,0,0,null,true);break;case"w":animateSprite(1,2,2,0,null,true);break;default:animateSprite(0,0,0,0,null,true)}timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)",spriteAniSpeed)}if(Math.abs(solvDistX)>=Math.abs(distanceX)&&Math.abs(solvDistY)>=Math.abs(distanceY)){solvDistX=distanceX;solvDistY=distanceY;birdIsFlying=false;window.setTimeout("recheckposition()",500)}else{if(justStarted){animateSpriteAbort();switch(f){case"so":animateSprite(1,0,0,0,null,true);timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(1,1,1,0,null,true)",spriteAniSpeed);break;case"sw":animateSprite(1,2,2,0,null,true);timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(1,3,3,0,null,true)",spriteAniSpeed);break;case"s":animateSprite(0,2,2,0,null,true);timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(0,3,3,0,null,true)",spriteAniSpeed);break;case"n":timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(4,0,3,0,"+spriteAniSpeedSlow+")",1);break;case"o":animateSprite(1,0,0,0,null,true);timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(2,0,3,0,"+spriteAniSpeedSlow+")",spriteAniSpeed);break;case"w":animateSprite(1,2,2,0,null,true);timeoutAnimation=window.setTimeout("animateSprite(3,0,3,0,"+spriteAniSpeedSlow+")",spriteAniSpeed);break;default:animateSprite(0,0,0,0,null,true)}}timeoutFlight=window.setTimeout("flyFromTo("+a+","+b+","+c+","+d+","+e+",'"+f+"')",50)}hideButtons();document.getElementById("tBird").style.left=a+solvDistX+"px";document.getElementById("tBird").style.top=b+solvDistY+birdSetUp+"px"}function scareTheBird(a){newTS=(new Date).getTime();if(scareTheBirdLastTime<newTS-scareTheBirdTime){scareTheBirdCount=1;scareTheBirdLastTime=newTS}else{scareTheBirdCount++;if(scareTheBirdCount>=scareTheBirdMouseOverTimes){scareTheBirdCount=0;scareTheBirdLastTime=0;recheckposition(true)}}}function showButtons(a,b,c){birdPosY=parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);birdPosX=parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);if(a==0&&document.getElementById("tBirdLtweet").style.display=="block")a=100;if(birdIsFlying)a=0;opacity=Math.round(a*15);if(opacity<0)opacity=0;if(opacity>100)opacity=100;if(birdPosX<b-300||birdPosX<b/2){buttonPosX1=birdPosX+spriteWidth-15;buttonPosX2=birdPosX+spriteWidth-10}else{buttonPosX1=birdPosX+16-parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.width);buttonPosX2=birdPosX+11-parseInt(document.getElementById("tBirdLfollow").style.width)}buttonPosY1=birdPosY-0;buttonPosY2=birdPosY-0+parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.height);document.getElementById("tBirdLtweet").style.left=buttonPosX1+"px";document.getElementById("tBirdLtweet").style.top=buttonPosY1+"px";document.getElementById("tBirdLtweet").style.display="block";document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity=opacity/100;document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter="alpha(opacity="+opacity+")";document.getElementById("tBirdLfollow").style.left=buttonPosX2+"px";document.getElementById("tBirdLfollow").style.top=buttonPosY2+"px";document.getElementById("tBirdLfollow").style.display="block";document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity=opacity/100;document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter="alpha(opacity="+opacity+")";if(showTweet==true){if(typeof window.pageYOffset=="number")scrollPos=window.pageYOffset;else if(document.body&&document.body.scrollTop)scrollPos=document.body.scrollTop;else if(document.documentElement&&document.documentElement.scrollTop)scrollPos=document.documentElement.scrollTop;if(birdPosX<64)boxMoveX=64-birdPosX;else if(birdPosX>b-64)boxMoveX=b-birdPosX-64;else boxMoveX=0;txtBoxPosX=Math.round(birdPosX+spriteWidth/2-parseInt(document.getElementById("tBirdStatxLow").style.width)/2+boxMoveX);if(birdPosY<c/2+scrollPos){txtBoxPosY=birdPosY+spriteHeight;document.getElementById("tBirdStatxLow").style.left=txtBoxPosX+"px";document.getElementById("tBirdStatxLow").style.top=txtBoxPosY+"px";document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display="block";document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity=opacity/100;document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter="alpha(opacity="+opacity+")"}else{txtBoxPosY=birdPosY-document.getElementById("tBirdStatxUpr").offsetHeight;document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.left=txtBoxPosX+"px";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.top=txtBoxPosY+"px";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display="block";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity=opacity/100;document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter="alpha(opacity="+opacity+")"}}if(opacity>=100)return;a++;showButtonsTimeout=window.setTimeout("showButtons("+a+","+b+","+c+")",60)}function hideButtons(){window.clearTimeout(showButtonsTimeout);document.getElementById("tBirdLtweet").style.display="none";document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity="0";document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter="alpha(opacity=0)";document.getElementById("tBirdLfollow").style.display="none";document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity="0";document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter="alpha(opacity=0)";if(showTweet==true){document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display="none";document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity="0";document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter="alpha(opacity=0)";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display="none";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity="0";document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter="alpha(opacity=0)"}}function loadStatusText(){param="tuac="+twitterAccount;var a=window.XMLHttpRequest?new XMLHttpRequest:window.ActiveXObject?new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"):false;if(!a){document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML="Error: could not create Ajax-request"}a.open("POST",twitterfeedreader,true);a.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");a.setRequestHeader("Content-Length",param.length);a.setRequestHeader("Connection","close");a.onreadystatechange=function(){if(a.readyState==4){resp=a.status==200?a.responseText:"Error: Ajax-request failed,HTTP-Code "+a.status;resp=resp.replace(/<a /g,'<a style="'+hyperlinkStyle+'" ');document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML=resp;document.getElementById("tBirdStatxInUpr").innerHTML=resp}};a.send(param)}function getWindowWidth(){if(typeof window.innerWidth=="number")ww=window.innerWidth;else if(document.documentElement&&document.documentElement.clientWidth)ww=document.documentElement.clientWidth;else if(document.body&&document.body.clientWidth)ww=document.body.clientWidth;else ww=800;return ww}function getWindowHeight(){if(typeof window.innerHeight=="number")wh=window.innerHeight;else if(document.documentElement&&document.documentElement.clientHeight)wh=document.documentElement.clientHeight;else if(document.body&&document.body.clientHeight)wh=document.body.clientHeight;else wh=450;return wh}function is_mobile(a){return a.toLowerCase().search(/(iphone|ipod|opera mini|windows ce|windows phone|palm|blackberry|android|symbian|series60|samsung|nokia|playstation portable|htc[\-_]|up\.browser|profile\/midp|[1-4][0-9]{2}x[1-4][0-9]{2})/)>-1}function utf8_encode(a){a=a.replace(/\r\n/g,"\n");utf8str="";for(n=0;n<a.length;n++){c=a.charCodeAt(n);if(c<128){utf8str+=String.fromCharCode(c)}else if(c>127&&c<2048){utf8str+=String.fromCharCode(c>>6|192);utf8str+=String.fromCharCode(c&63|128)}else{utf8str+=String.fromCharCode(c>>12|224);utf8str+=String.fromCharCode(c>>6&63|128);utf8str+=String.fromCharCode(c&63|128)}}return utf8str}function is_utf8(a){strlen=a.length;for(i=0;i<strlen;i++){ord=a.charCodeAt(i);if(ord<128)continue;else if((ord&224)===192&&ord>193)n=1;else if((ord&240)===224)n=2;else if((ord&248)===240&&ord<245)n=3;else return false;for(c=0;c<n;c++)if(++i===strlen||(a.charCodeAt(i)&192)!==128)return false}return true}if(typeof twitterAccount!="string")var twitterAccount="";if(typeof tweetThisText!="string"||tweetThisText=="")var tweetThisText=document.title+" "+document.URL;if(typeof showTweet!="boolean")var showTweet=false;var tweetthislink=null;if(typeof otherPageOrFeed!="string"||otherPageOrFeed=="")var otherPageOrFeed=false;var birdSprite="http://3.bp.blogspot.com/-fpgSNHUcoS4/T_-ZGlGVsVI/AAAAAAAAAfE/eFBmY3qbWeQ/s1600/flying.twitter.png";var twitterfeedreader="";var hyperlinkStyle="color:#27b;text-decoration:none;";var birdSpeed=12;var birdSpaceVertical=16;var birdSetUp=2;var spriteWidth=64;var spriteHeight=64;var spriteAniSpeed=72;var spriteAniSpeedSlow=Math.round(spriteAniSpeed*1.75);var targetElems=new Array("img","hr","input","textarea","button","select","table","td","div","ul","ol","li","h1","h2","h3","h4","p","code","object","a","b","strong","span");var neededElems4random=10;var minElemWidth=Math.round(spriteWidth/3);var scareTheBirdMouseOverTimes=4;var scareTheBirdTime=1e3;var showOnMobile=false;var birdIsFlying=false;var scrollPos=0;var windowHeight=getWindowHeight();var windowWidth=getWindowWidth();if(windowHeight<=spriteHeight+2*birdSpaceVertical)windowHeight=spriteHeight+2*birdSpaceVertical+1;if(windowWidth<=spriteWidth)windowWidth=spriteWidth+1;var birdPosX=Math.round(Math.random()*(windowWidth-spriteWidth+200)-200);var birdPosY=-2*spriteHeight;var timeoutAnimation=false;var timeoutFlight=false;var showButtonsTimeout=null;var hideButtonsTimeout=null;var scareTheBirdLastTime=0;var scareTheBirdCount=0
</script><!-- Use this code external sheet -->
<!-- Flying Twitter Bird Ends -->
<script type="text/javascript">
var title = document.title;
var url = document.URL;
var tweetThisText = title + " " + url;
tripleflapInit();
</script>

@Πνευματικά δικαιώματα ανάρτησης symvl.blogspot.com Επιτρέπεται η αντίγραφη με υποχρεωτικό ενεργό backlink πίσω στην πηγή με ένα κλικ.
Read more ...

Πώς αλλάζω πρότυπο (template) στο μπλόγκερ.

Η αλλαγή του προτύπου (template) είναι εύκολη υπόθεση και γίνεται με λίγα απλά βήματα:


  • Αρχικά πηγαίνουμε στο Πρότυπο του μπλόγκερ μας
  • επιλέγουμε Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
  • ακολούθως Αναζήτηση και το αρχείο του νέου προτύπου
  • Τέλος μεταμόρφωση
 Κανόνες ασφαλείας:Για καλό και για κακό πριν φορτώσετε το νέο πρότυπο κάντε Λήψη πλήρους προτύπου.
 symvl.blogspot.com
Read more ...

Πώς φτιάχνω μπλογκ.Τα μπλογκ ή ιστολόγια είναι πολύ δημοφιλή τον τελευταίο καιρό και πολύς κόσμος ψάχνεται να ασχοληθεί με αυτό αλλά δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει.

Στή σημερινή λοιπόν ανάρτηση θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα της δημιουργίας ενός μπλογκ από το μηδέν.

Στο διαδιαδίκτυο κυκλοφορούν διάφοροι ιστότοποι που σας προσφέρουν το περιβάλλον και εργαλεία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα απλό μπλογκ χωρίς να απαιτείται να έχετε γνώσεις προγραμματισμού.

Η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για μπλογκ είναι το blogspot της Google.Η επιτυχία του οφείλεται κυρίως ,κατ´εμέ, στην ευκολία χειρισμού του.Άλλες είναι η wordpress,drupal,και πολλές άλλες.

Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε το πρώτο μας ιστολόγιο (μπλογκ)

εδώ κάνουμε την εγγραφή
Τα βήματα ένα,ένα
Αρχικά πηγαίνουμε  σ'αυτή τη σελίδα και κάνουμε εγγραφή.Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εγγραφή θα πρέπει να έχουμε ήδη λογαριασμό email, όπως στο yahoo,msn,gmail ή ότι άλλο επιλέξουμε.Το email  αυτό όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής μας ,θα συσχετιστεί με το μπλογκ μας.

Αυτό ήταν! Τόσο απλό.Το πρώτο και βασικότερο βήμα έγινε.Τώρα μένει να εξοικειωθείτε με τον χειρισμό της πλατφόρμας του blogger.

Καλό blogging!Για διευκρινίσεις κάντε σχόλιο.
@Πνευματικά δικαιώματα ανάρτησης symvl.blogspot.com Επιτρέπεται η αντίγραφη με υποχρεωτικό ενεργό backlink πίσω στην πηγή με ένα κλικ.
Read more ...

Βοήθεια! Χάλασε το twitter box!

Παρατηρήσατε ότι το twitter like box δεν δουλεύει πλέον σε κανένα σάιτ;Η twitter τα έκανε μαντάρα,αφού αποφάσισε να αλλάξει τον κώδικά της,με αποτέλεσμα να μην δουλεύει πουθενά το twitter likebox.

Όποιον τρόπο και αν δοκίμασα το twitterbox δεν λέει να δουλέψει με τίποτα,αλλά βρήκα μια εναλλακτική ώστε να συνεχίσετε να δέχεστε followers στο twitter σας.Ο μοναδικός τρόπος που φαίνεται να δουλεύει μέχρι τώρα είναι ο παρακάτω:

  • αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας twitter
  • πατάτε create widget  • Στη συνέχεια βάζετε τις ρυθμίσεις που θέλετε και σώζετε.

  • Τέλος αντιγραφή και επικόλληση του κώδικα δεξιά σε  gadget της Διάταξης του ιστολογίου σας,εκεί που θέλετε να εμφανίζεται το twitter widget.
Σου άρεσε η ανάρτηση;Κάνε like στο facebook.

@Πνευματικά δικαιώματα ανάρτησης symvl.blogspot.com Επιτρέπεται η αντίγραφη με υποχρεωτικό ενεργό backlink πίσω στην πηγή με ένα κλικ.
Read more ...